A Gran Monitoring Kft. (székhelye: 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 34; cégjegyzék száma:11-09-025273, adószáma:25937066-2-11  a továbbiakban: Szolgáltató), mint adatkezelő az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint részletesen tájékoztatja az adataik kezelésével kapcsolatos tényekről.

A Szolgáltató a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: SzVMt.), illetve az egyes szolgáltatásoknál megjelölt jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok bizalmas és biztonságos kezelésére, és technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés, azok jogosulatlan megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése vagy megsemmisítése, illetőleg a sérülés vagy a véletlen megsemmisülés elleni védelemről.

A Szolgáltató tevékenysége során azokat a személyes adatokat kezeli, amelyeket az Ügyfél, illetve a személyes adatkezeléssel érintett – azaz bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy – a Szolgáltató részére megad. A Szolgáltató adatkezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán, valamint a törvény előírásain alapul.

Az Ügyfél a Szolgáltatóval való szerződéskötéssel hozzájárul, hogy a Szolgáltató a személyes és egyéb adatokat a jelen Adatkezelési tájékozatóban foglaltak szerint kezelje, és adatkezelés céljából a jelen Adatkezelési tájékozatóban megjelölt személyeknek továbbítsa.

A Szolgáltató vélelmezi, hogy az Ügyfélnek jogában áll azon harmadik személyek személyes adatainak kezelése, amelyeket a Szolgáltató tudomására hoz, és rendelkezik az érintett személyek hozzájárulásával ahhoz, hogy adataikat adatkezelés céljából a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa (pl. értesítendő személy telefonszámának feltüntetése a távfelügyeleti szolgáltatási szerződésen). Az Ügyfél e jogosultságát a Szolgáltató nem vizsgálja, és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatának valótlansága esetén az ebből eredő kárt viselni köteles!

I. A Szolgáltató adatkezelésének célja

 • az Ügyféllel távfelügyeleti szolgáltatási szerződés létrehozása és annak teljesítése – ideértve az Ügyfél, mint megbízó utasításainak teljesítését is -, a szerződés módosítása, megszüntetése;
 • kapcsolattartás az Ügyféllel;
 • számlázás és a szolgáltatási díjak, költségek beszedése;
 • az esetleges panaszok kezelése.

II. A Szolgáltató által kezelt adatok köre

1. A távfelügyeleti szolgáltatással összefüggésben kezelt adatok

 • a természetes személy Ügyfél azonosítására alkalmas adatok: neve, születési neve, lakcíme, születésének helye és ideje, anyja neve;
 • a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany Ügyfél azonosítására alkalmas adatok: neve, cégbejegyzési vagy nyilvántartási száma, adószáma, bankszámla száma, képviselő személy neve, email címe, telefonszáma, pénzügyi kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe;
 • az Ügyféllel való kapcsolattartáshoz szükséges adatok: az Ügyfél telefonszáma és e-mail címe;
 • a számlázással kapcsolatos adatok: számlafizető neve, címe, levelezési címe, pénzügyi kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, fizetési mód, fizetési gyakoriság, fizetési határidő;
 • díjfizetéssel és díjtartozással kapcsolatos adatok: számla sorszáma, jogcíme, esedékessége, lejárt és nem lejárt tartozás összege;
 • a jogviszony kezdetére, időtartamára, megszűnésére és az ezek módosítására és a szerződéskötés jogcímére vonatkozó adatok;
 • hűségszerződés estén az Ügyfél által vállalt hűségidő és a Szolgáltató által biztosított kedvezmény mértéke.

2. A távfelügyeleti szolgáltatáshoz szükséges adatok

 • az Ingatlanra vonatkozó adatok: az ingatlan címe, típusa, esetlegesen helyszíni telefonszám;
 • a helyi vagyonvédelmi rendszerre vonatkozó adatok: a helyi vagyonvédelmi rendszer jellege, riasztóközpont típusa, telefonszáma, az átjelzési útvonal, zónakiosztás, GSM/GPRS eszköz esetén a GSM/GPRS működési módja;
 • a megrendelt alap- és / vagy kiegészítő szolgáltatás típusa és tartalma, a kapcsolódó szolgáltatási díj nettó és bruttó összege;
 • az értesítendő személyek neve, belépési kód sorszáma, telefonszáma, jelszava, jelszó szintje, az értesítéssel érintett esemény;
 • egyéb, az Ügyfél által megadott jelszavak;
 • egyes kiegészítő szolgáltatásokhoz e-mail cím, illetve a helyi vagyonvédelmi rendszer élesítésére és hatástalanítására vonatkozó adatok;
 • esetlegesen a helyi vagyonvédelmi rendszer felülvizsgálatára vonatkozó kérés;
 • valamennyi olyan adat, amely a Szolgáltatási szerződés teljesítéséhez szükséges, valamint annak teljesítése során jutott a Szolgáltató tudomására.

Az adatkezelés jogalapja: az Ügyfél önkéntes hozzájárulása, valamint az SzVMt. 15. § (1) bekezdése és 23. §-a.

3. Az egészségügyi segélyhívó szolgáltatással összefüggésben kezelt adatok

 • a természetes személy Ügyfél azonosítására alkalmas adatok: neve, születési neve, lakcíme, születésének helye és ideje, anyja neve, TAJ-száma;
 • a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany Ügyfél azonosítására alkalmas adatok: neve, cégbejegyzési vagy nyilvántartási száma, adószáma, bankszámla száma, képviselő személy neve, telefonszáma, pénzügyi kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe;
 • természetes személy ügyfél egészségügyi állapotával kapcsolatos adatok: ismert betegségek, alkalmazott gyógyszerek, esetleges gyógyszerérzékenység, együttműködési képesség, kezelőorvosának neve, elérhetősége, körzeti megbízott neve, elérhetőség, szomszéd neve, címe, elérhetősége, lakásba jutás akadálya, lehetőségei, intézkedés esetén értesítendő személyek/szervezetek neve, elérhetősége;
 • az Ügyféllel való kapcsolattartáshoz szükséges adatok: az Ügyfél telefonszáma;
 • a számlázással kapcsolatos adatok: számlafizető neve, címe, levelezési címe, pénzügyi kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, elektronikus számlafogadás e-mail címe, fizetési mód, fizetési gyakoriság, fizetési határidő;
 • a megrendelt szolgáltatás típusa és tartalma, a kapcsolódó szolgáltatási díj nettó és bruttó összege;
 • díjfizetéssel és díjtartozással kapcsolatos adatok: számla sorszáma, jogcíme, esedékessége, lejárt és nem lejárt tartozás összege;
 • a jogviszony kezdetére, időtartamára, megszűnésére és az ezek módosítására vonatkozó adatok;
 • hűségszerződés estén az Ügyfél által vállalt hűségidő és a Szolgáltató által biztosított kedvezmény mértéke.

Az adatkezelés jogalapja: az Ügyfél önkéntes hozzájárulása, valamint az SzVMt. 15. § (1) bekezdése és 23. §-a.

III. Adatkezelés

1. A Szolgáltató a szolgáltatási szerződések meghatározott köréről az SzVMt. 15. §-a alapján nyilvántartást vezet,amely nyilvántartásba a rendőrség, továbbá jogszabály alapján erre feljogosított más hatóság, illetve – a róla vezetett adatokat érintően- az érintett betekinthet.

2. Az Ügyfél a szolgáltatási szerződés aláírásával hozzájárul és tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltatóval szemben tartozása áll fenn, és azt a fizetési felszólításban meghatározott határidőben sem teljesíti, úgy a Szolgáltató jogosult a tartozás behajtásához követeléskezeléssel foglalkozó társaságok igénybe vételére, továbbá az ehhez szükséges valamennyi adat részükre történő átadására.

3. Adatok tárolása: A Szolgáltató az adó- és számviteli jogszabályokban előírt ideig és tartalommal tárolja a számviteli bizonylatokat alátámasztó dokumentumokat, számítógépen rögzített adattartalmakat, így különösen az Egyedi szerződéseket, azok módosításait, a szolgáltatási szerződések teljesítését alátámasztó dokumentumokat, számlákat stb. Egyéb dokumentumokat és/vagy ezen dokumentumok számítástechnikai rendszerben rögzített adattartalmát a Szolgáltató a szolgáltatási szerződésen és/ vagy a hatályos jogszabályok előírásai szerint tárolja.

3.1. Telefonbeszélgetések rögzítése: A szolgáltatási szerződés aláírásával az Ügyfél hozzájárul, hogy a Szolgáltató a telefonbeszélgetéseket az Ügyfél és a Jogosultak utasításainak visszakereshetősége, az érintettek személy- és vagyonbiztonsága, valamint minőségellenőrzési célból rögzítse, és legfeljebb a Szolgáltatási szerződés megszűnését követő 6 hónapig tárolja.

3.2. A Távfelügyeleti központban detektált jelzések tárolása: A szolgáltatási szerződés aláírásával az Ügyfél hozzájárul, hogy a Szolgáltató a Távfelügyeleti központjában detektálódott jelzéseket a Szolgáltatási szerződés teljesítésének ellenőrzése, valamint az érintettek személy- és vagyonbiztonsága céljából legfeljebb a Szolgáltatási szerződés megszűnését követő 6 hónapig tárolja.

IV. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását az info@garnmonitoring.hu e-mail címen, vagy postai úton a 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 34. postacímen.

A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban megadja a tájékoztatást. Amennyiben a valóságnak meg nem felelő személyes adat került nyilvántartásba vételre, a Szolgáltató helyesbíti azt, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha

 • kezelése jogellenes,
 • az érintett kéri,
 • esetleg az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -,feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt, illetve az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A törlési kötelezettség alá eső személyes adatot a Szolgáltató törlés helyett zárolja, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez;
 • vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

A tiltakozás a fenti e-mail vagy postacímen keresztül nyújtható be, amelyet a Szolgáltató a tiltakozás benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgál, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Ha az érintett a döntéssel nem ért egyet, vagy az adatkezelő fenti határidőn belül nem hoz döntést, a döntés közlésétől, illetőleg a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A személyes adatkezeléssel érintett jogosult megismerni, hogy mely adatszolgáltatás alanya volt. A Szolgáltató a nyilvántartott adatokról – a személyes adatkezeléssel érintetten kívül – a jogszabály alapján adatigénylésre jogosultak kérelmére tájékoztatást ad. A jogszabályi kötelezettség alapján fennálló adatszolgáltatási kötelezettségen, továbbá az érintett írásbeli hozzájárulásán alapuló adatszolgáltatáson túl, a Szolgáltató nem ad tájékoztatást az adatkezeléssel érintett nyilvántartott személyes adatairól.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfél személyes adatait csak akkor továbbítja, valamint a különböző adatkezeléseket csupán akkor kapcsolja össze, ha ahhoz az Ügyfél hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés törvényi feltételei minden személyes adatra nézve teljesülnek. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatot nem hozza nyilvánosságra, kivéve, ha azt törvény rendeli el.

V. Személyes adatok megsemmisítése

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése során megismert és rögzített személyes adatokat a szerződés szerinti felhasználási cél teljesülését követő 6 hónap elteltével, vagy amennyiben az adat a szerződésben foglaltak teljesítéséhez már nem szükséges vagy esetleg arra alkalmatlan, annak megállapítását – de legkésőbb a szerződés megszűnését – követő 6 hónap elteltével megsemmisíti.

A Szolgáltató a távfelügyeleti rendszerben tárolt személyes adatok közül azonban 6 hónap elteltével sem semmisíti meg azokat az adatokat, amelyek valamely le nem zárt, külső eljárással – így különösen ügyféli panasszal, bírósági vagy hatósági eljárással- érintettek. Ezeket az adatokat az eljárások lezárulását követően – vagy ha ez előbb következik be, amikor az adatok felhasználására már nincs szükség – a Szolgáltató haladéktalanul megsemmisíti.

VI. Jogorvoslat

Az érintett jogainak megsértése esetén az Esztergomi Járásbírósághoz (2500 Esztergom, Széchenyi tér 22.), vagy választása szerint – a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért. Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, vizsgálat kezdeményezhető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.), amelyről bővebb tájékoztatás a www.naih.hu honlapon olvasható.

Gran Monitoring Kft.